Les TARIFES D'ENVIAMENT parteixen des de 4,9€ depenent de la destinació i pes de la comanda i únicament es durant a terme enviaments dins del terme municipal d’Olot corresponent al codi postal: 17800.

1. Les presents condicions són aplicables per als enviaments contractats en defecte de pactes o condicions específiques derivades de la singularitat de cada producte o servei.

2. Les dades sobre el destí de la comanda i per al destinatari, són facilitades per aquest i sota la seva responsabilitat, no sent comprovats per l'agència de transport, llevat greu risc imminent u ordre de l'autoritat.

3. La prestació dels serveis s'efectuara durant els dies indicats en cada un dels productes, seccions i procés de venda.

4. En cas d'incompliment del termini de lliurament contractualment pactat, la indemnització a abonar consistirà en la devolució dels ports satisfets pel client. No es considerarà incompliment de termini de lliurament aquells causats per absència de l'interessat, canvi de domicili o adreça desconegudes, lliuraments fora de termini en segon intent de lliurament, causes de força major o cas fortuït o altres no imputables a l'agència de transport o el presonal de CROPIC’S PASTISSERIA S.L. En el cas que la comanda sigui rebutjat pel destinatari o el destinatari es trobi absent, CROPIC’S PASTISSERIA S.L. no assumeix cap responsabilitat i es reserva el dret a cobrar a el client el 100% de la valor de la comanda, donant la possibilitat de recollir la comanda a la botiga del Carrer Xavier Bolós 10 d’Olot durant el mateix dia de l’entrega.

5. El lliurament de la comanda es realitzarà al domicili designat pel destinatari, tot i que per reiterada absència de l'interessat, en aquest cas, s'efectuarà a la central més pròxima del destinatari. En cas d'absència del destinatari es trucarà al destinatari per tal de procedir a fer l’entrega. Com a última opció es permet la recollida de la comanda a la botiga de CROPIC’S PASTISSERIA S.L. al Carrer Xavier Bolós 10 d’Olot, durant el dia de l’entrega per tal de conservar el millor estat dels aliments elaborats.

6. Serà requisit necessari per a procedir al lliurament de la mercaderia la signatura de la comanda de l'destinatari. En cas de negativa de l'destinatari a signar la comanda de l'agència i CROPIC’S PASTISSERIA S.L. quedarà eximit de tota responsabilitat.

7. Els terminis per efectuar la reclamació per danys en la mercaderia seran de 8 hores des del lliurament si els danys no són apreciables exteriorment.